IKD GAZtE: borondatezko praktika ordainduak egiteko 10 plazen deialdia

IKD GAZtE gradu desberdinetako ikasleek autogestionatu, koordinatu eta dinamizatzen duten proiektua da eta UPV/EHUko Ikasleen eta Enplegagarritasunaren arloko Errektoreordetzak bultzatzen du.

IKD GAZtEren helburu nagusia Gipuzkoako Campuseko ikasleriaren ahalduntzea, aktibazioa, inplikazioa eta ekimen sena sustatzea da, hau da, ikasleria bere ikaskuntza prozesuaren protagonista bilakatzea eta inguru hurbilarekin erlazionatzea parte-hartze zuzenaren eta kultura ekintzailearen bidez.

Zer egingo dute IKDkideek?

 

Aukeratutako IKD Kideak, 10 ikaslez osatutako talde eragile batean barneratuko dira, Gipuzkoako Campuseko zentro edo fakultate bakoitzeko ordezkari bana egongo delarik. Funtzio nagusiak, ordea, honakoak dira:

 • Partaidetza ikasleekin mintegiak dinamizatzeko prestakuntza-ikastaroetan.
 • Partaidetza talde mistoaren instituzio arteko bileretan: ikasleak, irakasleak, instituzioetako arduradunak (UPV/EHU)weberako
 • Ekimen senaren ikaskuntza moduluaren birdiseinuan, dinamizazioan eta ebaluazioan partaidetza.
 • IKD ereduaren tailerren eta sentsibilizazio kanpainen dinamizazioa.
 • Komunikazio zientifikoen eta horma-paperen eraketa eta proiektua hedatzeko jardueretan partaidetza (nazioarteko kongresuak, jardunaldiak eta topaketak).
 • Proiektuaren IKTn garapena eta edukien ekoizpena (bloga, sare sozialak).
 • Partaidetza edukien eraketan eta proiektuko emaitza txostenetan.

Zeintzuk dira parte hartzeko baldintzak?

 • 120 ECTS gaindituak izatea
 • Euskara maila altua  izatea
 • Astearte eta ostegun arratsaldeak libre izatea

Praktiken iraupena: 2018ko abendutik 2019ko ekainera arte

Orduak:  Astean 12 ordu; 8 presentzialak eta 4 ez-presentzialak.

Ikasleak jasoko duen zenbatekoa: 1.560 euro (-%2 PFEZ) Gizarte Segurantzaren gastua UPV/EHUk hartuko du bere gain. Fakultate bakoitzeko hitzarmenaren arabera ECTSak  amortizatu daitezke.

Lantokia: Pabilioia. Manuel Lardizabal, 2 (20018), Donostia, Ibaetako Campusa.

Nola eman dezakezu izena?

 • Helbidea:  ikdgazte@ehu.eus helbidera zure curriculuma bidaliz
 • Gaia: “IKD Kideen Hautaketa / Selección de IKD Kides”
 • Izen emateko epea: 2018ko urriaren 31ra arte
 • Elkarrizketak: 2018ko azaroaren 6tik aurrera zehaztuko dira hitzorduak
Advertisements

Convocatoria IKD GAZtE: 10 plazas para realizar prácticas voluntarias remuneradas.

IKD GAZtE es un proyecto autogestionado, coordinado y dinamizado por estudiantes de diferentes grados y está impulsado por el Vicerrectorado de Estudiantes y empleabilidad de la UPV/EHU.

El objetivo principal de IKD GAZtE es fomentar el empoderamiento, la activación, la implicación y el sentido de la iniciativa del colectivo de estudiantes, es decir, conseguir que el alumnado sea protagonista de su propio proceso de aprendizaje y que se relacione con su entorno mediante la participación y la cultura emprendedora.

¿Qué funciones deberán realizar los IKDkide?

Las personas seleccionadas se integrarán en un núcleo promotor de 10 estudiantes conformado por un/una representante de cada centro o facultad del Campus de Gipuzkoa. Las funciones generales serán las siguientes:

 • Participación en cursos de formación para la dinamización de talleres con alumnado.
 • Participación en reuniones institucionales Grupo Mixto: alumnado, profesorado, responsables institucionales UPV/EHU.
 • Participación en el rediseño, dinamización y evaluación del módulo de aprendizaje en el sentido de la iniciativa.weberako
 • Dinamización en los talleres y campañas de sensibilización del modelo IKD.
 • Elaboración de comunicaciones científicas, posters y participación en actividades de difusión del proyecto (Congresos internacionales, jornadas, encuentros).
 • Desarrollo de TIC del proyecto y producción de contenidos (Blog, redes sociales).
 • Participación en la elaboración de contenidos e informes de resultados.

¿Cuáles son las condiciones para participar?

 • Tener aprobados 120 ECTS
 • Nivel alto de Euskara
 • Tener libres las tardes del martes y el jueves

Duración de la práctica: del diciembre del 2018 a junio del 2019.

Horas de dedicación semanales: 12 horas; 8 presenciales y 4 no presenciales.

Importe que recibirá el/la alumno/a: 1.560 euros (-2% IRPF). Los gastos de la Seguridad Social serán a cargo de la UPV/EHU. Además, se podrán amortizar  2 ECTS, según el convenio de cada facultad.

Lugar de trabajo: Pabellón. Manuel Lardizabal, 2 (20018), Donostia, Campus de Ibaeta.

 

¿Cómo apuntarse?

Dirección: Envía tu currículum a la siguiente dirección:  ikdgazte@ehu.eus

Asunto: “IKD Kideen Hautaketa / Selección de IKD Kides”

Plazo: Hasta el 31 de octubre del 2018

Entrevistas:  A partir del 6 de noviembre de 2018 se concretarán las citas (en euskara.)

Amaiera

Kaixo denoi!

Screenshot_20180528-160150Azkenik iritsi da aurtengo IKD GAZtEko proiektuko praktiken amaiera. Talde motorrekoak aste honetan praktiketako azken bi saioak izan ditugu eta amaiera eman diegu gure praktikei, baina hori ez da dana, aste honetan ere Madrileko kongresu batera joan ziren talde motorreko zenbait partaide IKD GAZtEko ikasketa prozesuaren inguruan ponentzia egitera eta bertako zenbait ekintzetan parte hartzea. Berri gehiago izango duzute pronto honen inguruko post batean!

Modulua aste batzuk aurrerago amaitu genuen eta bertan egindako lana ebaluatzen ibili ginen, batik bat, modulua hobetzeko, eta bestetik irakasleekin bilerak izaten ibili gara moduluan parte hartu duten ikasleen ebaluazioa azaltzeko. Honetaz gain, aipatu genuen bezala, talde motorran egindako lana ebaluatzen amaitu genuenean talde motorra, bulego teknikoko “bisagrak” eta bulego teknikoko teknikariak ebaluatzeko momentua iritsi zen eta honetan ibili gara azken bi asteetan.

P_20180531_155854.jpgUrduritasunak pixkat lasaitu genituen hoberen dakigun moduan, dinamika ezberdinak egiten alegia! “Ninja” izeneko dinamika egin genuen gure artean, urduritasunak neke eta farre batzuekin txikitzeko asmoz. Dinamika primeran joan zen eta aunitz nabaria izan zen talde motorreko benetazko ninjak nortzuk ziren, pike txikiak ere sortu genituelarik.

P_20180531_161325Ondoren, behin anbiente egokia lortu genuelarik, beste dinamika batekin eraman genuen aurrera talde motorreko ebaluazioa; danak mahai baten inguan eseri ginen eta banan-banan taldekide bakoitzari proiektuan zehar zer ekarpen egin dituen, gurekin nola ibili den, egindako lana nolakoa izan den… azaltzen ibili ginen. Momentu oso unkigarriak sortu ziren, izan ere, ikasturte hasieran eta, gehien bat, IKD GAZtEko praktiken hasieran talde motorra osatzen genuen partaideok ikasle multzo bat izatetik benetazko talde bat izatera nola pasa garen geratu da nabari, gure artean sinergia bereziak sortu direlarik, baita zer nolako ekarpenak egin dituen taldekide bakoitzak, bai lanari zein pertsonari dagokiona.

P_20180524_150449Beste urte batez, IKD GAZtE proiektua aurrera eramateko gai izan gara, aldaketa asko eta arazo asko egon badira ere, danon elkarlanari esker. Datorren urterako partaide aunitz topatzen ibili gara (ikasleak, irakasleak, eragile sozialak, talde motorra, bulego teknikoa…) eta, nola ez, IKD GAZtE proiektu berritu eta hobe bat egiteko gogokin gabiltza!

Bide batez, eskerrak ematea gustatuko litzaiguke IKD GAZtEn parte hartu duten partaide ezberdinei; ikasleak, irakasleak, teknikariak, praktiketako ikasleak, errektoretza ezberdinak, eragile sozialak… Eskerrik asko benetan beste urte batez parte hartzeagatik proiektuan, zuek gabe proiektua ezingo zen eta aurrera eraman, eta, nola ez, hurrengo urteetan ere parte hartzera animatzen dizuegu!

Piztu IKD GAZtE!

El final

¡Hola a todos/as!

Screenshot_20180528-160150Finalmente ha llegado el final de las prácticas anuales de IKD GAZtE. Los/las participantes del grupo motor hemos tenido nuestras dos últimas sesiones esta semana y hemos dado final a nuestras prácticas, pero eso no es todo, esta semana parte del grupo motor se fue a Madrid a realizar una ponencia acerca del proceso de aprendizaje de IKD GAZtE como a participar en las diferentes actividades que ahí se realizaron y a atender a las diferentes ponencias que se realizaron. ¡Tendréis noticias acerca de esto pronto en otra entrada donde explicaremos todo mejor!

Terminamos hace unas semanas el módulo y, por un lado, estuvimos evaluando el mismo para mejorar el módulo en futuras ediciones del mismo y, por otro lado, hemos estado teniendo reuniones con los/las profesores/as para explicarles la evaluación realizada de los/las estudiantes que han participado en el módulo. Además de esto, como ya mencionamos anteriormente, cuando terminamos de evaluar el trabajo realizado por el grupo promotor llegó el momento de evaluar el grupo promotor, las “bisagras” de la oficina técnica y a los/las técnicos/as de la oficina técnica y hemos estado realizando esto estas últimas dos semanas.

P_20180531_155854.jpgRelajamos un poco el ambiente como mejor sabemos ¡realizando diferentes dinámicas! Llevamos adelante una dinámica llamada “Ninja” con el objetivo de tranquilizar los nervios con un poco de cansancio físico y unas risas. La dinámica estuvo genial y fue bastante evidente quiénes eran los/las verdaderos/as ninjas del grupo promotor,, creando pequeños piques entre nosotros/as.

P_20180531_161325Después, una vez conseguido el ambiente adecuado, llevamos a cabo la evaluación del grupo promotor mediante una dinámica; nos sentamos todos/as alrededor de una mesa y de uno/a en uno/a les explicamos a cada uno/a de los/las participantes lo que nos habían aportado durante el proyecto, cómo han estado con nosotros/as, cómo ha sido el trabajo realizado… Surgieron momentos muy emocionantes ya que se evidenció el hecho de que a principio de curso y, mayormente, al comienzo de las prácticas de IKD GAZtE los/las participantes que formábamos el grupo promotor pasamos a ser un verdadero grupo unido y cómo se han creado sinergias positivas entre nosotros/as al igual que qué tipo de aportes ha realizado cada uno/a, bien a nivel personal como a nivel profesional.

P_20180524_150449Otro año más, hemos sido capaces de llevar adelante el proyecto IKD GAZtE, a pesar de los numerosos cambios y problemas que ha habido este año, gracias al trabajo en equipo. Hemos estado encontrando bastantes participantes para el año que viene (alumnos/as, profesores/as, agentes sociales, grupo promotor, oficina técnica…) y, cómo no, ¡estamos ansiosos/as para realizar un proyecto mejor en IKD GAZtE!

Aprovechamos la ocasión para agradecer a todos/as los/las participantes de IKD GAZTE el haber tomado parte un año más; alumnos/as, profesores/as, técnicos/as, alumnos/as de prácticas, rectorados, agentes sociales… Muchas gracias por participar otro año más en el proyecto, sin vosotros/as no sería posible realizar el proyecto y, como es evidente, ¡os animamos a participar el año que viene!

¡Actíva IKD GAZtE!

¡Seguimos trabajando!

¡Hoooolaaa otra vez!

Sí, el módulo terminó. Sí, seguimos aquí. Estamos trabajando en la evaluación del proyecto, anotando lo bueno y lo no tan bueno para que el grupo motor del año que viene pueda coger el proyecto desde una base sólida y centrarse así en mejorarlo. Parece mentira que llevemos medio año desde que empezamos en este proyecto al que tanto cariño tenemos, pero es verdad y por eso creemos que es vital hacer un escaneo completo de qué hemos hecho y cómo lo hemos hecho.

Cinco integrantes del grupo motor se dirigen a Madrid este fin de semana para presentar el último artículo que han escrito en un congreso, y ¡estamos súper orgullosos/as de ellos/as! Tenemos muchas ganas de recibir buenas noticias. ¡Estamos seguros/as de que presentarán lo aprendido mejor que mejor!

Como se ha dicho al principio, el proyecto de este año está llegando a su fin. La semana que viene será la última para nosotros/as, y aunque seguiremos con la evaluación será el momento de decir adiós. Con mucha pena pero cogeremos con ganas esta última semana que nos queda.

¡Hasta la semana que viene!

P_20180524_150445

Hemen dihardugu!

Kaaaixo kaaixo!

Modulua bukatu den arren talde motorreko kideok buru-belarri dihardugu lanean aurtengo proiektuaren ebaluazio osoa egiten! Azkar pasa den arren, urte erdi daramagu elkarrekin lanean eta sortutakoa birpasatzea alde positiboak eta negatiboak azpimarratuz ezinbestekoa da. Biziki maite dugun proiektu hau loratzeko beharrezkoa den ariketa dela deritzogu. Datorren urteko talde motorrak horrela gainera, oinarri sendo bat izango du proiektuari berrekiteko hobetu beharrekoak hobetuz eta beti aurrera eginez.

Bestalde, gutako bost kide Madrilera doaz asteburu amaieran; bertako kongresu batean idatzi berri duten artikulua aurkeztera! Irrikitan gaude beraien berri izateko. Egindako lanaz harro dago taldea eta ziur ondo baino hobeto igorriko dutela ikasi dutena.

Aurtengo proiektua amaitzen ari da. Datorren astea dugu azkena eta proiektuaren ebaluazioarekin jarraituko dugun arren, sortu dugun taldea agurtzeko ordua iritsiko zaigu. Pena handiz baina gogotsu hartuko dugu beraz, azken aste hau.

Datorren astera arte!

P_20180524_141527

¡El grupo motor en Barcelona!

Por fín llegó el día, nos tocaba presentar el artículo que mandamos en enero al V. Congreso Internacional EDO “Liderazgo y gestión del talento en las organizaciones” ¡llegó el momento que estábamos esperando!

El martes a la tarde-noche nos pusimos rumbo al aeropuerto de Bilbao con el objetivo de coger el avión para dirigirnos a la capital de Catalunya. Eran dignas de ver nuestras caras, estábamos llenos/as de alegría, nerviosismo y motivación.

Los siguientes tres días acudimos a diversas charlas, talleres y simposios que ofrecía el programa del congreso. Nuestro artículo se presentó el jueves a la tarde y podemos confirmar con total orgullo que salió todo fenomenal y nos quedamos muy satisfechos/as con las opiniones que recibimos por parte de diversos/as expertos/as en el tema.

Una de las opciones entre muchas que ofrece IKD GAZtE, es la posibilidad de escribir artículos para luego presentarlos en congresos. Además, tenemos que decir que ha sido una experiencia que nunca vamos a olvidar ya que ha resultado totalmente enriquecedora tanto a nivel personal como a nivel grupal.

Photo from Manexian